Adatkezelési tájékoztató

2020.07.24.

Köszönjük, hogy minket választott! Társaságunk védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: KK Development Szolgátató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7400 Dombóvár, Ady Endre utca 12. fszt. 27.

Cégjegyzékszám: 17-09-012230

Adószám: 27298518-2-17

Nyilvántartja: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Kósa Gábor és Kósa Helga ügyvezetők önállóan

E-mail: booking@greysuitespecs.hu

Telefonszám: +36 30 749 0710

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által üzemeltetett, 7623 Pécs, Hőgyes Endre utca 15. szám alatt található Grey Suites elnevezésű apartmanházban nyújtott szálláshely szolgáltatással (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) kapcsolatosan a Szolgáltatást igénybe vevő vendégei által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon vendégjeinkkel kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel a honlapunkon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.

I. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

II. Egyéb fogalmak

Foglalalás

A Weboldalon keresztül kezdeményezett folyamat, mellyel a Vendég az alább részletezett személyes adatok megadásával jelzi a Szolgáltató részére, hogy a Szolgáltatást igénybe kívánja venni

Vendég

Jelenti együttesen a Foglalást kezdeményező személyt, valamint minden további a Foglalást kezdeményező személlyel együtt utazó és a Szolgáltatást igénybe vevő személyt

Weboldal

A www.greysuitespecs.hu domain alatt elérhető weboldal, melyen a Vendég információkat szerezhet a Szolgáltatóról, illetve a Szolgáltatásról valamint Foglalást kezdeményezhet

III. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

A Vendég személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • A Weboldalon történő böngészés

 • Foglalás

 • Fizetés

 • Számlázás

 • Hírlevél feliratkozás

 • Szavatossági jogok érvényesítése

 • A Weboldalon található sütik elhelyezése


IV. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:


 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Vendég megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);


IV.1. Böngészés


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Vendég IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága

Jogos érdek

A Weboldal és Szolgáltatás biztonságos működése

Az utolsó látogatástól számított 30 nap


A Weboldalt a Vendég szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Vendég egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Vendég megadja a címét. Ez a cím a Vendég internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Vendég a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Vendég közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Vendég IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Vendég valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

IV.2. Foglalás

IV.2.1. A Szolgáltató a Foglalással kapcsolatosan 2020. augusztus 31. napjáig az alábbi adatokat kezeli:


No.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés

célja

Az adatkezelés jogalapja

A Jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

1.

A Vendég vezeték- és keresztneve

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

2.

A Vendég lakcíme

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

3.

A Vendég születési helye és ideje

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

4.

A Vendég állampolgársága

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

5.

A Vendég személyazonosító igazolványának / útlevelének száma

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogos érdek

A Szolgáltatót ért esetleges vagyoni vagy nem vagyoni sérelem miatti igényérvényesítés, külföldi Vendég esetében továbbá idegenrendészeti okból

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

6.

A Vendég e-mail címe

Kapcsolattartás, visszaigazolás küldése, üzleti célú megkeresés

Szerződés teljesítése / Jogos érdek

Szerződéses kapcsolat újbóli létrehozása céljából ajánlat küldése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig

7.

A Vendég telefonszáma

Kapcsolattartás

Hozzájárulás

-

A Szerződés teljesítésének végéig


IV.2.2. A Szolgáltató a Foglalással kapcsolatosan 2020. szeptember 1. napját követően az alábbi adatokat kezeli:


No.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés

célja

Az adatkezelés jogalapja

A Jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

1.

A Vendég vezeték- és keresztneve

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

2.

A Vendég születési neve

A Vendég azonosítása

Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

3.

A Vendég anyja születési vezeték- és keresztneve

A Vendég azonosítása

Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

4.

A Vendég lakcíme

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

5.

A Vendég születési helye és ideje

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

6.

A Vendég állampolgársága

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Szerződés teljesítése / Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

A Szerződés teljesítésével összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése alapján 5 évig, kiskorú Vendég esetében a Szerződés teljesítésének végéig

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

7.

A Vendég személyazonosító igazolványának / útlevelének száma

A Vendég azonosítása, adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

Statisztikai célú adatszolgáltatással összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adat rögzítését követő hónap 25. napjáig

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

8.

A Vendég e-mail címe

Kapcsolattartás, visszaigazolás küldése, üzleti célú megkeresés

Szerződés teljesítése / Jogos érdek

Szerződéses kapcsolat újbóli létrehozása céljából ajánlat küldése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig

9.

A Vendég telefonszáma

Kapcsolattartás

Hozzájárulás

-

A Szerződés teljesítésének végéig

10.

A Vendég neme

A Vendég azonosítása

Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

11.

A Vendég vízumának vagy tartózkodási engedélyének száma

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény rendelkezései betartásának ellenőrzése

Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig

12.

A Vendég Magyarországa történő belépésének helye és ideje

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény rendelkezései betartásának ellenőrzése

Jogszabályi Kötelezettség teljesítése

-

Biztonsággal és idegenrendészeti célokkal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése alapján az adat rögzítésétől számított 1 évig


A Foglaláshoz szükséges adatokat a Vendég adja meg a Weboldalon keresztül. A Vendég a Weboldalon keresztül kezdeményezett Foglalás során köteles megadni a saját és a vele együtt utazó személyek fenti IV.2.1. pont szerinti táblázat 1-7. pontjában, valamint a IV.2.2. pont szerinti táblázat 1. és 3-9. pontjában rögzített adatokat. A telefonszám megadása minden esetben opcionális. A IV.2.2. pont szerinti táblázat 2. és 10-12. pontjában szereplő adatok megadására és felvételére személyesen kerül sor. A Foglalást kezdeményező Vendég a vele együtt érkező személyek adatainak megadásához való hozzájárulást köteles ezen személyektől beszerezni, a hozzájárulás beszerzése a Foglalást kezdeményező Vendég felelőssége. Amennyiben a Vendéggel együtt érkező személy kiskorú, úgy az adatok megadásához a törvényes képviselő (szülő) hozzájárulása szükséges. A törvényes képviselő hozzájárulásának beszerzése a Foglalást kezdeményező Vendég feladata és felelőssége.

A Szolgáltató 2020. augusztus 31. napjáig az adatokat a Szerződés teljesítésén túl a turisztika térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: „Turisztikai fejlesztési tv.”) valamint a turisztika térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Vhr”) továbbá a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm rendelet”) által előírt jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Vendég által megadott személyes adatok alapján, a Vendég azonosítására nem alkalmas módon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) elnevezésű rendszer útján statisztikai célból adatokat továbbít a Nemzeti Turisztikai Ügynökség részére. Az NTAK működéséről információ a https://info.ntak.hu weboldalon érhető el.

A Szolgáltató 2020. szeptember 1. napjától a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésén túlmenően a Turisztikai fejlesztési tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi kötelezettségének eleget téve, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából rögzíti és tárolja a fenti IV.2.2. pont szerinti táblázatban rögzített adatokat. Az adatkezelés időtartamát a Turisztikai fejlesztési tv. 9/H. § (2) bekezdése határozza meg. A Turisztikai Fejlesztési tv. 9/H. § (7) bekezdése alapján a Szolgáltató jogosult a Vendég okmányainak ellenőrzésére az adatok ellenőrzése céljából és amennyiben a Vendég az okmányok bemutatását nem tudja vagy nem akarja bemutatni, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását köteles megtagadni.

IV.3. Fizetés

IV.3.1. Fizetés Weboldalon keresztül történő Foglalás esetén:

Amennyiben a Vendég a Foglalást a Weboldalon keresztül teszi meg, úgy a fizetés teljesítésére készpénzes fizetés vagy banki átutalás útján van lehetőség. Amennyiben a fizetés banki átutalás útján történik, úgy a Szolgáltató a fizetést teljesítő Vendég alábbi adatait kezeli.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vendég vezeték- és keresztneve

A Vendég, illetve a fizetés teljesítésének azonosítása

Szerződés teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Vendég bankszámlaszáma

A Vendég, illetve a fizetés teljesítésének azonosítása

Szerződés teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam


A Szolgáltató a fizetések ellenőrizhetősége, illetve azok könyvelése érdekében a fenti fizetési adatokat elektronikus vagy papír alapú bankszámlakivonat útján a számviteli törvény szerint a Szolgáltató által kibocsátott számlákkal egyező ideig kezeli.

IV.4. Számlázás

IV4.1. Amennyiben a Szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vendég által megadott személy e-mail cím

A számlázással kapcsolatosan a Vendéggel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A számla megküldéséig


A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Vendég figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza és az nem saját neve, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Vendég feladata és felelőssége.

IV.4.2. Amennyiben a Szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vendég vezeték- és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Vendég lakcíme / számlázási címe

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Vendég e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Vendéggel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

a számla Vendég részére történő kiküldéséig


A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

Amennyiben a számla a vendég részére nem e-mail útján kerül kiküldésre, úgy a Szolgáltató ezt az adatot nem kéri, illetve nem is kezeli.

IV.5. Hírlevél feliratkozás


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vendég e-mail címe

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Vendég részére

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig


A Vendégnek a Weboldalon lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag a Vendég kifejezett hozzájárulása alapján a Vendég e-mail címét kezeli addig, amíg a Vendég a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VI. pontjában írtakat.

V. Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:


 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Vendégi Weboldal, illetve a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).


Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Vendég be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a Vendég állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:


A Szolgáltató a Weboldalon az alábbi sütiket alkalmazza:


 • Facebook Képpont (Facebook Pixel)

- a Facebook képpont egy statisztikai és remarketing célú cookie, amely megmutatja a Szolgáltatónak, hogy a Facebookon közzétett hirdetésére hányan kattintottak és ezek az egyes felhasználók mennyi időt töltöttek a Weboldalon stb.

- a Facebook Képponttal kapcsolatosan további információ itt érhető el: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

VI. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Vendég hozzájárulása, úgy a Vendégt megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a booking@greysuitespecs.hu e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.VII. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot elektronikus úton tárolunk. A Szolgáltatás üzemeltetésével és a Foglalással kapcsolatosan kezelt adatok tárolása több helyen történik, melyek az alábbiak:

VII.1. Weboldal

A Weboldal külső szolgáltató által nyújtott tárhelyen üzemel. A szolgáltató elérhetőségei az alábbiak:

 • Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 • Cégjegyzékszám: 06-10-000489

 • Adószám: 25333572-2-06

 • Képviseli: Csapó Gergely Gábor vezérigazgató

 • E-mail cím: info@rackhost.hu

 • Telefonszám: +36 1 445 1200, +36 1 445 1204

 • Web: https://www.rackhost.hu

(a továbbiakban: “Rackhost”)

A Rackhost Magyarországon, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat.

A Rackhost minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ezzel kapcsolatban folyamatosan naprakészen tartja az alkalmazottait. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

A Rackhost megőrzi az adatkezelés során a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás folyamatának teljességét és pontosságát; a rendelkezésre állást: gondoskodik róla, hogy a jogosult használó hozzá tudjon férni az szükséges információhoz, és rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök, amikor indokolt.

Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén a Rackhost megtesz minden szükséges lépést:


 • Megakadályozza a szivárgást

 • Begyűjti az esetről a fellelhető információkat

 • Tájékoztatja a megfelelő hatóságokat

 • Értesíti az érintetteket


A Rackhost adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://www.rackhost.hu/privacy-policy

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

VII.2. Foglalási adatok

VII.2.1. Google Naptár

A Szolgáltató a Foglalások kezelését akként végzi, hogy az egyes Foglalások időpontját a Google Calendar alkalmazásban rögzíti, illetve egyes adatok a Google GSuite üzleti levelezőrendszerben tárolódnak. Mindkét szolgáltatás nyújtója a Google Inc. társaság, melynek elérhetőségei az alábbiak:


 • Cégnév: Google Ireland Ltd.

 • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

 • Nyilvántartási száma: 368047

 • Adószám: IE 6388047V

 • Képviseli: Elizbeth Margaret Cunningham és Fionnula Moninne Meeham igazgatók

 • Telefonszám: +353 1 436 1000

 • Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Google”)

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Vendéggel kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti.

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy/frameworks valamint a https://gsuite.google.com/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers címen érhetőek el.

VII.2.2. Sabee App

A Weboldalon működő foglalási rendszer motorját külső szolgáltató biztosítja a Szolgáltató részére. A foglalással kapcsolatos egyes adatok ebben a rendszerben tárolódnak. A foglalási rendszer szolgáltatója:


 • Cégnév: thePass Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1061 Budapest, Király utca 30-32. A. ép. 105.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-172346

 • Adószám: 24327567-2-42

 • Képviseli: Hermann Szabolcs Imre ügyvezető önállóan

 • Telefonszám: +36 1 998 9186

(a továbbiakban: “SabeeApp”)

A SabeeApp adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el: https://www.sabeeapp.com/hu/privacy-policy

VII.3. Jogszabályi kötelezettség teljesítése alapján kezelt adatok

A Szolgáltató a Turisztikia fejlesztési tv., a Vhr. és a Korm rendelet rendelkezései szerint köteles a statisztikai adatszolgáltatás céljából kezelt adatokat illetve a biztonsági és idegenrendészeit célból kezelt adatokat olyan szálláshely-kezelő szoftverben rögzíteni, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas. A Szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Ügynökség Zrt. által üzemeltetett Énvendégszobám elnevezésű online szoftvert alkalmazza, melynek szolgáltatója az alábbi:


 • Cégnév: Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

 • Cégjegyzékszám: 01-10-041364

 • Adószám: 10356113-4-41

 • Képviseli: Dr. Guller Zoltán vezérigazgató önállóan

 • E-mail cím: info@mtu.gov.hu

 • Telefonszám: +36 1 488 8700

 • Adatvédelmi tisztviselő neve: Papp Levente

 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: levente.papp@mtu.gov.hu

 • Web: https://azenvendegszobam.hu/#/home

(a továbbiakban: “Énvendégszobám”)

Az Énvendégszobám adatvédelmi tájékotatója itt érhető el: https://info.azenvendegszobam.hu/aszf/EVA_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

A Szolgáltató a vendég és idegenforgalmi adónyilvántartás vezetésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségével kapcsolatosan az adatokat papír alapon gyűjti és tárolja. Az adatok az alábbi szolgáltató részére kerülnek továbbításra azok megőrzése és tárolása céljából:


 • Cégnév: I-REAL Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 7624 Pécs, Hungária utca 37.

 • Cégjegyzékszám: 02-09-076045

 • Adószám: 22768621-2-02

 • Képviseli: Pretzl András és Józsa Ágnes ügyvezetők önállóan

 • E-mail cím: info@ihingatlan.hu

 • Telefonszám: +36 30 773 9135

 • Web: https://ihingatlan.hu/

(a továbbiakban: “iHome”)

VIII. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy a booking@greysuitespecs.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:


a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen Tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

IX. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

IX.1. Hírlevél, illetve rendszerüzenetek küldésével kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Vendég feliratkozott hírlevelünkre, az e-mail címét adatfeldolgozó partnerünk részére továbbítjuk. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a MailerLite nevű e-mailküldő szolgáltató, akiken keresztül a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzeneteinket, eDM-jeink, hírleveleink kiküldését bonyolítjuk.

A MailerLite az e-mail címet a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat.

A MailerLite elérhetőségei:


 • Cégnév: UAB "MailerLite"

 • Székhely: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilniusz, Litvánia

 • Nyilvántartási szám: 302942057

 • Adószám: LT100007448516

 • Képviseli: Ignaas Rubezius igazgató

 • E-mail: info@mailerlite.com

 • Telefon: +370 698 80829

 • (a továbbiakban: “MailerLite”)


Az MailerLite adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

A Szolgáltató MailerLite fiókját külső szolgáltató kezeli, így az abban tárolt adatokhoz ezen harmadik fél is hozzáfér. A Szolgáltató MailerLite fiókját az alábbi szolgáltató kezeli:


 • Cégnév: Social-Pro Reklám- és Médiaügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 10. 4. em 7.

 • Cégjegyzékszám: 17-09-012374

 • Adószám: 27947353-2-17

 • Képviseli: Krasznai Gábor ügyvezető önállóan

 • E-mail cím: gabor@socialpro.hu


IX.2. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Vendég számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:


 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201

 • Adószám: 13421739-2-41

 • E-mail: info@szamlazz.hu

 • Web: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

 • képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető önállóan

(a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.

IX.3. Hozzáférés Foglalással kapcsolatos adatokhoz

A Szolgáltatón kívül az alábbiak férnek hozzá a Foglalással kapcsolatos személyes adatokhoz. A hozzáférés célja a Foglalások kezelése, azonban az adatokon a Szolgáltató engedélye és jóváhagyása nélkül semmilyen adatkezelési műveletet nem végezhetnek.


 • Név: Krasznai Gábor Egyéni Vállalkozó

 • Székhely: 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 10. 4 em. 7. ajtó

 • Nyilvántartási szám: 51862983

 • Adószám: 68519096-2-37

 • E-mail: gabor@szuparajanlat.hu
IX.4. Hozzáférés jogszabály alapján

A Turizmus fejlesztési tv. 9/E. §-a alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a Szolgáltató által nyújtott statisztikai adataihoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik

 • a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

 • a szálláshely elhelyezkedése szerinti helyi önkormányzat,

 • az állami adóhatóság

 • a Központi Statisztikai Hivatal


Az adatok kizárólag statisztikai jellegűek, így a Vendég személyére vonatkoztatható adatokat nem tartalmaznak, így a fentiek személyes adathoz nem férnek hozzá

A Turizmus fejlesztési tv. 9/H. § (5) és (6) bekezdése alapján a rendőrség a Szolgáltató által a fenti IV.2. pontban rögzített adatokról a Szolgáltatótól adatszolgáltatást kérhet, illetve adatokban informatikai eszköz útján keresést végezhet.

IX.5. Hozzáférés közösségi média platform útján

A Vendég tudomásul veszi. hogy amennyiben a a Szolgáltató Facebook oldalát „lájkolja” vagy a Szolgáltató Instagram oldalát követi, úgy azzal automatikusan hozzájárulását adja a közösségi média profiljában nyilvánosan, bárki számára elérhető adatokhoz. Az ilyen adatkezelésekre a közösségi média platform adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

A Facebook adatvédelmi irányelvei: https://www.facebook.com/policy.php

Az Instagram adatvédelmi irányelvei: https://help.instagram.com/402411646841720

X. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

XI. Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a Weboldalon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Instagram

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

XII. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

Kérjük, hogy a Szolgáltató által kért és a fenti IV. pontban meghatározott adatokon túlmenően további személyes adatokat ne bocsásson rendelkezésünkre. Amennyiben bármilyen módon a Szolgáltató által kért adatokon túl további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket a Vendég önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

XIII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Vendégeket is tájékoztatjuk róla.

XIV. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 • az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok a GDPR 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.


Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

XV. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Vendégt is értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XVI. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket a booking@greysuitespecs.hu e-mail címen, a +36 30 749 0710 telefonszámon vagy levélben a 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 12. fszt. 27. alatti címen.

A Vendég a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Vendég jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/.